Edit
وبسایت “Test Helper” با این هدف راه اندازی شد که داوطلبان بتوانند در وهله اول تی پی او ها را با استاندار آزمون اصلی تافل تمرین نمایند و سپس به امکانات آموزشی مشابه اپلیکیشن دسترسی داشته باشند تا هرچه راحتتر  به تحلیل و بررسی تی پی او ها پرداخته و مهارت های خود را بهبود دهند.

info@testhelper.ir

 ویژگی های وبسایت

ویژگی های وبسایت

وبسایت “Test Helper” با این هدف راه اندازی شد که داوطلبان بتوانند در وهله اول تی پی او ها را با استاندار آزمون اصلی تافل تمرین نمایند و سپس به امکانات آموزشی مشابه اپلیکیشن دسترسی داشته باشند تا هرچه راحتتر …